نمایش 1 - 8 از 38 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
ساسان آزادی کنارمرکی 12 399 13 0
شیث ابوالمعالی 2 13 0 0
علی اصغر اروجی 35 4729 154 48
ناصر اسکندریان 4 91 2 2
امین اصغری 6 121 4 0
مجید افصحی 14 616 17 12
سمانه امامی 4 75 1 4
نیما امجدی 65 14696 193 0
اصغر اکبری فرود 24 1867 49 45
حمیدرضا ایزدفر 8 180 6 0
فهیمه باغبانی 9 184 8 3
فرزاد توکل همدانی 12 515 16 0
مصطفی جزایری 18 981 30 9
فاطمه دارائی 4 95 2 2
محمد دانائی 35 2999 72 10
مرتضی دری گیو 6 105 4 5
عباس دیدبان 15 660 21 12
راضیه راستگو 12 1035 18 0
محمد رحمانی منش 8 249 8 1
پژمان رضائی 36 4468 118 22
هادی سلطانی زاده 11 430 12 25
علی شهزادی 16 862 27 5
مهرین صارمی 4 35 2 4
عبدالله عباسی 10 219 10 6
یوسف علی نژادبرمی 18 1194 29 15
محمدجواد فدائی اسلام 7 142 5 17
مرتضی قاضی سعیدی - - - -
محمد لاری 6 107 5 0
علی مالکی 12 562 16 26
سعید محمدی 14 505 18 0
زهرا مروج 28 2482 55 0
حمید مقدادی نیشابوری 4 58 2 0
محسن نیاستی 11 593 11 19
پرویز کشاورزی 20 1170 38 18
رضا کی پور 20 1414 38 8
کوروش کیانی 20 2011 35 29
حمید یعقوبی 20 843 26 6
فرزین یغمائی 12 387 13 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
ساسان آزادی کنارمرکی 9 154 23 23
شیث ابوالمعالی 1 1 1 3
علی اصغر اروجی 32 3947 285 130
ناصر اسکندریان 4 75 8 15
امین اصغری 6 87 15 9
مجید افصحی 13 523 30 22
سمانه امامی 3 56 4 8
نیما امجدی 58 11386 250 157
اصغر اکبری فرود 22 1419 120 80
حمیدرضا ایزدفر 6 98 23 24
فهیمه باغبانی 8 162 16 14
فرزاد توکل همدانی 10 364 42 17
مصطفی جزایری 15 708 61 56
فاطمه دارائی 4 66 5 3
محمد دانائی 32 2587 115 68
مرتضی دری گیو 5 73 14 15
عباس دیدبان 11 425 46 34
راضیه راستگو 8 602 20 11
محمد رحمانی منش 6 190 28 31
پژمان رضائی 33 3636 195 128
هادی سلطانی زاده 10 314 33 38
علی شهزادی 15 652 69 59
مهرین صارمی 3 24 6 1
عبدالله عباسی 9 185 31 28
یوسف علی نژادبرمی 14 708 48 48
محمدجواد فدائی اسلام 4 41 11 11
مرتضی قاضی سعیدی - - - -
محمد لاری 5 86 19 15
علی مالکی 76 16836 421 503
سعید محمدی 12 444 48 28
زهرا مروج 22 1762 90 50
حمید مقدادی نیشابوری 3 38 14 13
محسن نیاستی 8 358 24 28
پرویز کشاورزی 17 850 60 45
رضا کی پور 19 1004 45 50
کوروش کیانی 17 1205 58 63
حمید یعقوبی 16 643 48 37
فرزین یغمائی 13 576 64 33
Top